رده بندی پومسه

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 محمدحسین مخمل فروش سید علی مهربان 1 7
2 كوروش نبي پور مجيدي محمد سعید نریمانی جارانی 1 3
3 دانیال خمیس آبادی امیر رضا زاده 1 1