رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امین شیشه گران قمی امیر محمد ابو حمزه 1 7
2 علی ممی زاده حافظ مهدوی 1 7
3 سیاوش رنجبر علی باباپور 1 7
4 مهدی یوسف زاده اسکانلو محمد محلوجی 1 7
5 سینا علیزاده محمد هاشمی 1 7
6 پوریا فلاح مجيد حاجي سلطاني 1 7
7 محمدرضا شادمند استاد فرجی 1 7
8 امیرسعید رهیده استاد مهدی کاشانیان 1 7
9 علی رضا خسرو پناه مهدی پرویزی 1 7
10 پارسا ذاکر محسن حاتمی 1 7
11 علیرضا جعفری احمدعرفانی فر 1 7
12 محمدرضا آقچه لو سعیدفرجی فر 1 7
13 حسین سعادتی خیرا... قلی زاده 1 7
14 میثم نوروزی برجعلی براری 1 7
15 محمدرضا منصوری استادعباس محبی 1 7
16 مهرداد نظری چوزکی محسن ایلخانی 1 7
17 علی امینی علی اکبری 2 4
18 امیرحسین ترکاشوند جواد مغنی زاده 1 3
19 محمدرضا عبدی احمد عرفانی 1 3
20 علی عباسی قراجه نرلو حمیدکاظمی لای 1 3
21 مهران صلح جو غلامرضا عمرانی لرد 1 3
22 امیررضا اورسجی مهدی پرویزی 1 3
23 مجید قدیانی علیرضابیات 1 3
24 سعید اسداللهی قزلگچی امیر موسایی زاده 1 3
25 امير رضا رجبي حسن نظام دوست 1 3
26 امیرحسین کریمی وحید جعفریان 1 3
27 حسین رنجبر جهانگير رفعتي 1 3
28 محمد علی گراتی میلاد فیروزنیا 1 3
29 اشکان علیپور قرانی استاد مرتضی صدفیان 1 3
30 امیرحسین منوچهریان محسن حاتمی 1 3