رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1951 محمد متین مظهری بهزاد صنم پور 0 0
1952 محمدپارسا فنائیان مجید حاجی سلطانی 0 0
1953 امیرعلی فضلی احدکیومهربخشایش 0 0
1954 مهراد بیدی سجاد قلی زاده درگاه 0 0
1955 محمدرضا رضائی فر احدکیومهربخشایش 0 0
1956 امیرارسلان حاجی مرادی احدکیومهر بخشایش 0 0
1957 آریا دلاورپوراقدم احدکیومهر بخشایش 0 0
1958 محمدطه جامه بزرگ احدکیومهر بخشایش 0 0
1959 محمدمهدی غفاری سیاوشانی احدکیومهر بخشایش 0 0
1960 آرین عبدی فتح اله آقازاده 0 0
1961 مصطفی رحیمی داود مرادی 0 0
1962 امیرمهدی خیری مجتبی ساده وند 0 0