رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1921 غلامرضا فعال خدائی قربانعلی شیرزاد چناری 0 0
1922 مهدی محمدرضائی داود مرادی 0 0
1923 ابوالفضل محمدی داود مرادی 0 0
1924 امیرعباس حق پرست کجوری داود مرادی 0 0
1925 محمدمهدی رضاقلی لالانی جوادمغنی زاده 0 0
1926 محمد ارشیا سامع شهرستانی محسن کاظمی راد 0 0
1927 محمد جواد تاجیک حسن کاظمی راد 0 0
1928 مهدی وفائی احدسلامت 0 0
1929 طاه زینلی فردوئی سید عباس موسوی 0 0
1930 بنیامین محمودی سید عباس موسوی 0 0
1931 مهدی صادقی کاظم قشقایی 0 0
1932 امیر حسین سئوالانی قربانعلی شیرزاد چناری 0 0
1933 علی محمدی بهزاد صنم پور 0 0
1934 بهنام دارابی سهراب نوحی 0 0
1935 ابوالفضل لطفی مهرپور قربانعلی شیرزاد چناری 0 0
1936 محمد امین حسن زاده گورادل استاد عطاریان 0 0
1937 امیرعلی زودرنج استاد محسن خدابنده 0 0
1938 سینا حسین زاده بابک 0 0
1939 امیرحسین دربندی آقای بابک عابدینی 0 0
1940 مهدی سعادتی بادلو محمداقابابایی 0 0
1941 ابوالفضل عبدزاده راثی آقای بابک عابدینی 0 0
1942 محمد طاها بداغی محسن کاظمی راد 0 0
1943 میلاد احمدی احمد عباسی چالشتری 0 0
1944 سینا حیدری احمد عباسی چالشتری 0 0
1945 امیرعلی حیدری مجید محمودی 0 0
1946 امیرعلی حیدری حیدری استاد سعداله علیزاده 0 0
1947 سیدامیرمحمد غریبی بلیلی میرحسین زینال الحسینی 0 0
1948 ارمیا زمانی احمد خدائی 0 0
1949 سیدامیرعلی غریبی بلیلی میرحسین زینال الحسینی 0 0
1950 سیدامیرحسین کندی میرحسین زینال الحسینی 0 0