رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1891 Mohammad mahdi khavari Ostad Mir 0 0
1892 محمد نصیری میر جلیلی 0 0
1893 حسام سیل سپور احمد مشکین قلم 0 0
1894 حسین احمدی محمد رضا آخوندی 0 0
1895 امیرمحمد ظهوربین استادمحمد امیری 0 0
1896 سید محمد موسوی مهدی چوروکی 0 0
1897 محمدمهدی احمدی دریاکناری سجاد قلی زاده درگاه 0 0
1898 طاها طاهری استاد محمد رضا مهدیخانی 0 0
1899 محمد ایلیا حسنلو سهیل عباسی 0 0
1900 امیر حسین اسکندری سهیل عباسی 0 0
1901 محمد متین جافری ید الله تیموریان 0 0
1902 محمد کسری علیزاده استاد حافظ مهدوی 0 0
1903 محمد رضا محمد زاده مهدی چوروکی 0 0
1904 امیر محمد خسروی بهروز حاجی زاده 0 0
1905 بنیامین سلطانی مهدی چوروکی 0 0
1906 حسین بابایی خلیل حسن زاده 0 0
1907 حسن نجیبی سید علی مهربان 0 0
1908 علیرضا فارسی کرکان سیدعباس موسوی 0 0
1909 سینا عزیزی بهنام جعفریان 0 0
1910 دانیال روانگرد استاد عباس رضائی 0 0
1911 ابوالفضل یحیی نسب شهر بابکی منوچهر حکیمی مقدم 0 0
1912 محمد میلاد لطفی علی کرزانی خلیل عطاریان 0 0
1913 آرتین خدادادی مهدی شامانی 0 0
1914 امیدرضا محمدزاده احدسلامت 0 0
1915 سید بنیامین موسوی محمداقابابایی 0 0
1916 حمیدرضا مرادیان داوود قراگوزلو 0 0
1917 ابوالفضل میرزایی معروفی ابوالحسن عزیزی 0 0
1918 امیر علی حیدری محمداقابابایی 0 0
1919 هوشیار برائی چیدره محمداقابابایی 0 0
1920 یاسین پوردهقان احمد خدائی 0 0