رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1831 مانی شرقی هادی جلیلوند 0 0
1832 امیرعلی فرشادروان امیدکبیری 0 0
1833 محمدحسین مقدمی بابک عابدینی 0 0
1834 علیرضا عباسی ایرج حسینی 0 0
1835 محمد طاها اسرافيلي عنبران حسن نظام دوست 0 0
1836 امیر رضا غلامی روح ا... خواجه صالحانی 0 0
1837 سیدمعین رضا محمدی مجتبی عبدالوند 0 0
1838 امیرعلی رستمانی امیدکبیری 0 0
1839 ارمیا حسین تبریزی استادمحمدروحانی 0 0
1840 اریا نصری مهدی ابراهیمی 0 0
1841 عرشیا سهرابی نیا مهدی عبدی فرد 0 0
1842 سعید عزتی گوشلوندانی مهدی عبدی فرد 0 0
1843 نریمان رحمتی استاد کورش بوند 0 0
1844 مهیار افشاری علی کاظمی 0 0
1845 پارسا جهان تیغ علی خالقی 0 0
1846 امیرعباس حیاتی بقاء استاد علی خالقی 0 0
1847 سیدبارسا صفوی سهی استاد علی خالقی 0 0
1848 علیرضا خزائی استاد علی خالقی 0 0
1849 میر ابوالفضل حسینی استاد علی خالقی 0 0
1850 محمد علی گلی پورکلده روح ا... خواجه صالحانی 0 0
1851 میرمحمدپارسا موسوی هادی جلیلوند 0 0
1852 طاها محمد علی پور مجتبی عبدالوند 0 0
1853 سید محمد معین حسینی محمدرضا نجفی عرب 0 0
1854 آیدین سیفی علیرضا قاضی محسنی 0 0
1855 امیرعلی عبدالحسینی سعیدکردبچه 0 0
1856 سید محمد امین سیاوشی محمدرضا نجفی عرب 0 0
1857 محمد سعید شجاع محمدرضا نجفی عرب 0 0
1858 محمدطاها آدینه وندسیاب حمیدرضا نجفی عرب 0 0
1859 آرشام یعقوبی حمیدرضا نجفی عرب 0 0
1860 امیرحسین زارعیان شفیعی علیرضا ارغند 0 0