رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1771 امیرعباس حسین زاده محسن مستقیم 0 0
1772 امیرعلی اکبری هولیقی داود حبیب زاده 0 0
1773 محمد حسن نورزاده دیزج بهنام جعفریان 0 0
1774 ماهان عسکری محسن مستقیم 0 0
1775 محمدکسرا فارسی محسن مستقیم 0 0
1776 دانیال خرم محسن مستقیم 0 0
1777 فردین صدیقی داود حبیب زاده 0 0
1778 امير علي نجفي محمدرضاابوالحسنی سریزد 0 0
1779 آرمیت پژوهان نیک سید محمد علی مویدی جاهد 0 0
1780 آتيلا عيسوي سید محمد علی مویدی جاهد 0 0
1781 محمد عرشیا شفیعی سید محمد علی مویدی جاهد 0 0
1782 محمدحسن کاظمی محسن مستقیم 0 0
1783 محمد ابراهيم ظريف محمدرضاابواحسنی سر یزد 0 0
1784 ایلیا نقدی اسفستانی احمدقربانی 0 0
1785 محمدپارسا مختاری منوچهرجهانگیری 0 0
1786 ابوالفضل فرهادی محمد رضا فخیم امر الله 0 0
1787 محمدمهدی جعفری موگوئی داود مرادی 0 0
1788 ابوالفضل مهدوی داود مرادی 0 0
1789 محمدمعراج ایمانی داود مرادی 0 0
1790 مهدی کرمی باغچه جق محسن ایلخانی 0 0
1791 امیر محمد قربانی دمیرچی محسن ایلخانی 0 0
1792 محمدرضا قره گزلو محسن ایلخانی 0 0
1793 امیر علی مروتی ناصر برجی قلدره 0 0
1794 محمدرضا ساجدی جابلو قربانعلی شیرزاد چناری 0 0
1795 امیرعطا جهان تاب استاد اسدی 0 0
1796 رضا مغانلو علیرضا جعفری 0 0
1797 محمدپرهام فرامرزی قربانعلی شیرزاد چناری 0 0
1798 ابوالفضل پارسامهر محمد سلیمانی دلگرم 0 0
1799 امیر محمد گنج خانلو مهرداد رامتین 0 0
1800 اميرمحمد باستاني صفدر آبادي استاد هدایتی 0 0