رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
151 محمدپارسا عباسپور ابوالحسن شاهویردی 1 7
152 محمد امین کچلو جبار شعبانی 1 7
153 یوسف گل زاری قربانعلی شیرزاد 1 7
154 محمدجواد دهقان علی سادین 1 7
155 پارسا تفنگ چی مهیاری محمد رضا زوار 1 7
156 مهراب نصیری محمد رضا زوار 1 7
157 صدرا برجی مرندی سهیل عباسی 1 7
158 ارشیا نیک وش زنجانی پور اصل حمید رضا آروان 1 7
159 ابوالفضل عزتی همت داود بذرافشان آویانی 1 7
160 علی اکبر ولی علی مومنی 1 7
161 محمدحسن مومنی سید حسین جاهد 1 7
162 علی اسمعیل حسین کمالی 1 7
163 آریا اسلامی مرتضی کریمی 1 7
164 عرفان معارف وند روح اله عمران 1 7
165 محمد مهدی رضاپور بابک تقی پور 1 7
166 محسن قاسمی محمد رضا زوار 1 7
167 رضا پیرجانی ید الله تیموریان 1 7
168 ابوالفضل اسکندری امیرعلی بهرامی 1 7
169 مجید رمضانی حبیب اله جعفری 1 7
170 امیر حسین شکری محمد محلوجی 1 7
171 مانی روزبهانی ابراهیم افتخاری 1 7
172 محمدپارسا حاتمیان داودمرادی 1 7
173 فرجاد ملائی داودمرادی 1 7
174 امیرعلی پیام عبداله سیرجانی 1 7
175 امیرمحمد پناه زاده سهل آباد ناصر برجی قلدره 1 7
176 امیر حسین خادمیان ورکیانی مهدی پرویزی 1 7
177 امیرمهدی بادپای ماکلوائی امیرعلی بهرامی 1 7
178 امیر علی برونویسیان محمد قربان پور 1 7
179 امیرمحمد تقی زاده بهزاد خدادا 1 7
180 ابوالفضل جلیلی سعادتمند امیرعلی بهرامی 1 7