رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1741 محمد زمانی طبائی زواره ایرج حسینی 0 0
1742 محمدرضا اسدی امین افرند 0 0
1743 امیرحسین محمدی علی جواهریان 0 0
1744 ابوالفضل حسنی ناصررضائی 0 0
1745 امیرمحمد قائم پناهی استادصادق ابراهیم نژاد 0 0
1746 بردیا خلیل زاده محسن حاتمی 0 0
1747 سیداحمدرضا احمدزاده محسن حاتمی 0 0
1748 امیر علی امیری داود جوان حق پرست 0 0
1749 امیر علی ستارنژاد داود جوان حق پرست 0 0
1750 محمد حسین مهدوی بیله درق داود جوان حق پرست 0 0
1751 کامیار نامنی سید حسین جاهد 0 0
1752 امیر علی یزدانی سید حسین جاهد 0 0
1753 آرمین قربانی تیر سید حسین جاهد 0 0
1754 محمد مجیدی آشتیانی امیر ستایش فر 0 0
1755 سید مبین موسوی منش علیرضا قاضی محسنی 0 0
1756 مصطفی رضایی حبیب الله جعفری 0 0
1757 امیررضا سلامی قلعه جوقی احمد قربانی 0 0
1758 امیرعلی گودرزی محسن کاشی زاده 0 0
1759 امیرمهدی صمدی اینلو محمد قربانپور 0 0
1760 حسین لردی سعید کردبچه 0 0
1761 ابوالفضل عرب آبادی محمد قربان پور 0 0
1762 پویا مرجانی غلامرضا کیکاوس زمان 0 0
1763 ابوالفضل حیدری غلامرضا کیکاوس زمان 0 0
1764 امیرمهدی عبداللهی سروندانی غلامرضا کیکاوس زمان 0 0
1765 بردیا بابائی بارکوسرائی داودحبیب زاده 0 0
1766 ایمان نظری گیلوائی داود حبیب زاده 0 0
1767 علی شمس استاد سلیمی 0 0
1768 رادین اشرفی حسین کمالی 0 0
1769 امیر محمد سیفی لرستانی حسین کمالی 0 0
1770 رضا حمزه پور ابرغانی ناصر برجی قلدره 0 0