سید فراز طالب حسینی

نام و نام خانوادگی سید فراز طالب حسینی
مربی امیر موسایی زاده
درجه کمربند
سن 12 سال و 8 ماه
قد
وزن
مسابقات 15
امتیاز 33
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه جنوبغرب شکوفه وخردسالان (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 خرداد 1397
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه شمالشرق شکوفه وخردسالان (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 1 تیر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شهرستان بهارستان شکوفه، خردسال و نونهال (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 26 مرداد 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان چهاردانگه شکوفه، خردسال و نونهال (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 16 شهریور 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان اسلامشهر شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 19 مهر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان و پومسه حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 15 آذر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 23 آذر 1397
مسابقات آزادقهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و نوجوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 3 اسفند 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان چهاردانگه (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 17 اسفند 1397
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نوجوان حوزه شمالشرق (جام رمضان) پسران - خردسال (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 31 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان اسلامشهر (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 28 تیر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 9 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 24 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال شهرستان اسلامشهر (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 29 آذر 1398
tab4
tab5