عرشیا شعاع نوشنق

نام و نام خانوادگی عرشیا شعاع نوشنق
مربی کوروش محنتی حقی
درجه کمربند
سن 11 سال و 10 ماه
قد
وزن
مسابقات 13
امتیاز 30
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی شهرستان شمیرانات خردسالان ونونهالان (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 15 تیر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه شمالغرب خردسالان (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 24 مرداد 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان چهاردانگه شکوفه، خردسال و نونهال (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 16 شهریور 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان پردیس شکوفه، خردسال، نوجوان و جوانان (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 5 مهر 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان شمیرانات (شکوفه، خردسالان و نونهالان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 مهر 1397
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نوجوان حوزه شمالشرق (جام رمضان) پسران - خردسال (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 اردیبهشت 1398
چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 26 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه و خردسال حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 31 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان ری (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 18 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 9 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 21 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان پردیس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 3 بهمن 1398
tab4
tab5