پاشا اکبرزاده دنجکلائی

نام و نام خانوادگی پاشا اکبرزاده دنجکلائی
مربی محمدرضا زوار
درجه کمربند
سن 12 سال و 3 ماه
قد
وزن
مسابقات 15
امتیاز 74
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (زرد)
 • تهران
 • 19 خرداد 1396
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 مرداد 1396
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 5 بهمن 1396
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه جنوبشرق شکوفه وخردسالان (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 20 تیر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه و خردسالان حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 9 آذر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 23 آذر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و پومسه شهرستان پردیس (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 7 دی 1397
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و پومسه حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 21 دی 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان قرچک (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 5 بهمن 1397
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان بخش رودهن (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 بهمن 1397
مسابقات قهرمانی خردسالان ونونهال حوزه شمالغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 19 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه و خردسال حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 31 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 11 تیر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان شمیرانات (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 تیر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 مهر 1398
tab4
tab5