آرمین رضائی محمدی

نام و نام خانوادگی آرمین رضائی محمدی
مربی جواد مغنی زاده
درجه کمربند
سن 12 سال و 4 ماه
قد
وزن
مسابقات 15
امتیاز 31
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات قهرمانی شهرستان باقرشهر خردسال و نونهال (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 27 مهر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان قرچک (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 5 بهمن 1397
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان ونوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 اسفند 1397
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و پومسه حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان ری (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 18 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 8 شهریور 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 مهر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان دماوند (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 19 مهر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان و جوانان بزرگسالان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 7 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 24 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قرچک (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 8 آذر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 21 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوانان حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 دی 1398
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شهرستان ری (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 18 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 25 بهمن 1398
tab4
tab5