سیدعلی قدمگاهی

نام و نام خانوادگی سیدعلی قدمگاهی
مربی پیام خانلرخانی
درجه کمربند
سن 12 سال و 4 ماه
قد
وزن
مسابقات 8
امتیاز 35
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان قرچک (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 5 بهمن 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان پیشوا (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 بهمن 1397
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان ونوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 اسفند 1397
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نوجوان حوزه شمالشرق (جام رمضان) پسران - خردسال (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 11 تیر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان ری (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 18 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 8 شهریور 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قرچک (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 8 آذر 1398
tab4
tab5