زکریا فخری

نام و نام خانوادگی زکریا فخری
مربی عباس مولایی
درجه کمربند
سن 12 سال و 2 ماه
قد
وزن
مسابقات 26
امتیاز 123
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و پومسه حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 21 دی 1397
مسابقات آزادقهرمانی شکوفه، خردسال ونونهال شهرستان شهریار (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 26 بهمن 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان قرچک (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 5 بهمن 1397
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان بخش رودهن (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 بهمن 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال، نوجوان و جوانان حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 9 اسفند 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان چهاردانگه (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 17 اسفند 1397
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نوجوان حوزه شمالشرق (جام رمضان) پسران - خردسال (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان ونونهال حوزه شمالغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 19 اردیبهشت 1398
چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 26 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه و خردسال شهرستان بهارستان (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 9 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 31 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 11 تیر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و پومسه حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 11 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان ری (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 18 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 8 شهریور 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان دماوند (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 19 مهر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 مهر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان و جوانان بزرگسالان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 7 آبان 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 9 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال شهرستان اسلامشهر (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 29 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان پردیس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 3 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 24 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 18 بهمن 1398
tab4
tab5