ایلیا زجاج روشنی

نام و نام خانوادگی ایلیا زجاج روشنی
مربی حمیدرضا سلیمی
درجه کمربند
سن 12 سال و 7 ماه
قد
وزن
مسابقات 21
امتیاز 75
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات قهرمانی شهرستان پردیس شکوفه، خردسال، نوجوان و جوانان (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 5 مهر 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان شمیرانات (شکوفه، خردسالان و نونهالان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 مهر 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان باقرشهر خردسال و نونهال (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 27 مهر 1397
مسابقات قهرمانی خردسالان ونونهال حوزه شمالغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 19 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نوجوان حوزه شمالشرق (جام رمضان) پسران - خردسال (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه و خردسال شهرستان پردیس (جام رمضان) پسران - خردسال (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 31 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 11 تیر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان شمیرانات (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 تیر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و پومسه حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 11 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 8 شهریور 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 شهریور 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 21 آذر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان دماوند (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 29 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان پردیس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسال و نونهالان شهرستان پاکدشت (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 26 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 3 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 18 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 25 بهمن 1398
tab4
tab5