آریان داودی اشلقی

نام و نام خانوادگی آریان داودی اشلقی
مربی مصطفی پناهی
درجه کمربند
سن 10 سال و 8 ماه
قد
وزن
مسابقات 25
امتیاز 83
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه استان تهران (پسران) - شکوفه (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 مرداد 1397
مسابقات آزادقهرمانی شکوفه، خردسال ونونهال شهرستان قدس (پسران) - شکوفه (سبز_آبی)
 • تهران
 • 26 مرداد 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان چهاردانگه شکوفه، خردسال و نونهال (پسران) - شکوفه (سبز - آبی)
 • تهران
 • 16 شهریور 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان شمیرانات (شکوفه، خردسالان و نونهالان) پسران - شکوفه (سبز - آبی)
 • تهران
 • 20 مهر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان پاکدشت (پسران) - شکوفه (سبز_آبی)
 • تهران
 • 25 آبان 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه و خردسالان حوزه جنوبشرق (پسران) - شکوفه (سبز_آبی)
 • تهران
 • 9 آذر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - شکوفه (سبز_آبی)
 • تهران
 • 23 آذر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و پومسه شهرستان پردیس (پسران) - شکوفه (سبز - آبی)
 • تهران
 • 7 دی 1397
مسابقات آزادقهرمانی شکوفه، خردسال وجوانان حوزه جنوبغرب (پسران) - شکوفه (سبز_آبی)
 • تهران
 • 28 دی 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان قرچک (پسران) - شکوفه (سبز_آبی)
 • تهران
 • 5 بهمن 1397
مسابقات آزادقهرمانی شکوفه، خردسال ونونهال شهرستان شهریار (پسران) - شکوفه (سبز_آبی)
 • تهران
 • 26 بهمن 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال، نوجوان و جوانان حوزه جنوبشرق (پسران) - شکوفه (سبز_آبی)
 • تهران
 • 9 اسفند 1397
مسابقات قهرمانی خردسالان ونونهال حوزه شمالغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 19 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نوجوان حوزه شمالشرق (جام رمضان) پسران - خردسال (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه و خردسال حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 31 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان شمیرانات (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 تیر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و پومسه حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان ری (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 18 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 9 آبان 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان و جوانان بزرگسالان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 7 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 24 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 21 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 20 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 3 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 18 بهمن 1398
tab4
tab5