ابوالفضل خسروی گلابلویی

نام و نام خانوادگی ابوالفضل خسروی گلابلویی
مربی حسین کمالی
درجه کمربند
سن 13 سال و 1 ماه
قد
وزن
مسابقات 7
امتیاز 30
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه جنوبغرب شکوفه وخردسالان (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 خرداد 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان چهاردانگه شکوفه، خردسال و نونهال (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 16 شهریور 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال، نوجوان و جوانان حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 9 اسفند 1397
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نوجوان حوزه شمالشرق (جام رمضان) پسران - خردسال (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 31 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 21 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 دی 1398
tab4
tab5