یاسین جرجانی

نام و نام خانوادگی یاسین جرجانی
مربی روح ا... خواجه صالحانی
درجه کمربند
سن 11 سال و 6 ماه
قد
وزن
مسابقات 21
امتیاز 69
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی شهرستان شمیرانات خردسالان ونونهالان (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 15 تیر 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان شمیرانات (شکوفه، خردسالان و نونهالان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 مهر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان پاکدشت (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 25 آبان 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و پومسه حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 2 آذر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 23 آذر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و پومسه شهرستان پردیس (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 7 دی 1397
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و پومسه حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 21 دی 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال، نوجوان و جوانان حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 9 اسفند 1397
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال وپومسه حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 3 اسفند 1397
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 31 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 11 تیر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان شمیرانات (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 تیر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و پومسه حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 11 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 شهریور 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان دماوند (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 19 مهر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 21 آذر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان دماوند (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 29 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان پردیس (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 27 دی 1398
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شهرستان ری (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 18 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 24 بهمن 1398
tab4
tab5