پارسا ایمان بیاتی

نام و نام خانوادگی پارسا ایمان بیاتی
مربی کوروش محنتی حقی
درجه کمربند
سن 12 سال و 8 ماه
قد
وزن
مسابقات 32
امتیاز 74
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان قرچک (پسران) - خردسالان (زرد)
 • تهران
 • 3 شهریور 1396
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان دماوند (پسران) - خردسالان (زرد)
 • تهران
 • 24 شهریور 1396
مسابقات آزادقهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان شمیرانات (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 12 آبان 1396
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه شمالشرق (خردسالان، پومسه) پسران - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 3 آذر 1396
مسابقات قهرمان قهرمانان استان تهران (خردسالان، نونهالان و نوجوانان) پسران - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 28 دی 1396
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه جنوبغرب شکوفه وخردسالان (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 خرداد 1397
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرری (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 23 خرداد 1397
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه شمالشرق شکوفه وخردسالان (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 1 تیر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه شمالغرب خردسالان (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 24 مرداد 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان دماوند شکوفه، خردسال، نونهال و نوجوان (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 3 شهریور 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان پردیس شکوفه، خردسال، نوجوان و جوانان (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 5 مهر 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان شمیرانات (شکوفه، خردسالان و نونهالان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 مهر 1397
مسابقات قهرمانی شهرستان باقرشهر خردسال و نونهال (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 27 مهر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و پومسه حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 2 آذر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی حوزه شمالغرب شکوفه، خردسال، نونهال (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 23 آذر 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و پومسه شهرستان پردیس (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 7 دی 1397
مسابقات آزادقهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و نوجوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 3 اسفند 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان دماوند (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 17 اسفند 1397
مسابقات قهرمانی خردسالان ونونهال حوزه شمالغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 19 اردیبهشت 1398
چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 26 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه و خردسال شهرستان بهارستان (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 9 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه و خردسال حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 31 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 11 تیر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان شمیرانات (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 20 تیر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و پومسه حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 10 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان ری (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 18 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 10 شهریور 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 9 آبان 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان و جوانان بزرگسالان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 7 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 21 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوانان حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 27 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 3 بهمن 1398
tab4
tab5