gender 35 تا 45 سال
22 تا 35 سال
19 تا 22 سال
16 تا 19 سال
4 تا 16 سال
21 تا 49 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 حسین حیدری مبین چراغعلی تهران
2 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی عرفان حاتمی تهران
3 محمود ابوالفتحی امیر سامان سوزانی تهران
4 مسعود قاسملو علیرضا غفاری قهرودی تهران