gender 35 تا 45 سال
22 تا 35 سال
19 تا 22 سال
16 تا 19 سال
4 تا 16 سال
21 تا 49 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی محمدمهدي عسكري اردستاني ري
2 محسن حاتمی علی سیدشبستری تهران
3 محمود ابوالفتحی سید مهران میری تهران