gender 35 تا 45 سال
22 تا 35 سال
19 تا 22 سال
16 تا 19 سال
4 تا 16 سال
21 تا 49 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 حسین حیدری اشکان آقابیگی تهران
2 حسین حیدری پارسا صدری تهران
3 حسین حیدری دانیال آقاجانی تهران
4 حسین حیدری محمدرضا امینی تهران
5 حسین حیدری مهدی هلالی نوبری تهران
6 طاهر کاشفی پیمان شهسوار تهران
7 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی بهداد نقی ئی تهران
8 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی فربد احمدي مرز دشتي تهران
9 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی مهدی رمضانی ري
10 محسن حاتمی امیرحسین علیدوست گلرودباری تهران
11 محمدرضا نجفی عرب علی عمرانیان تهران
12 ید الله تیموریان امیر رضا مرتاضی ماسوله تهران