gender 35 تا 45 سال
22 تا 35 سال
19 تا 22 سال
16 تا 19 سال
4 تا 16 سال
21 تا 49 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 حسین حیدری امیرحسین کریم پور تهران
2 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی امیر رضا غفاری تهران
3 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی امیرعلی انیس دوله تهران
4 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی امیرعلی رضائی تهران
5 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی علی حسن کافی تهران
6 محسن حاتمی طاها ضیاء تهران
7 محسن حاتمی عرشیا امین طوسی تهران
8 محسن حاتمی فرزین قاسمی تهران