gender 35 تا 45 سال
22 تا 35 سال
19 تا 22 سال
16 تا 19 سال
4 تا 16 سال
21 تا 49 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 بابک کیومهر بخشایش مجتبي حسيني زاده ملاسرائي تهران
2 بهزاد صنم پور رضا قدمی تهران
3 بهنام جعفریان سعید علی زاده بهارستان
4 بهنام جعفریان علیرضا اسلام نژاد بهارستان
5 حسن عسگری رسول رشیدی حامد تهران
6 حمیدرضا سلیمی امیر حسین رجبی منور تهران
7 حمیدرضا سلیمی پویا منتظری تهران
8 حمیدرضا سلیمی سید محمد مهدی حسینی تهران
9 حمیدرضا سلیمی سید محمود رخشت تهران
10 خیرالله ابوالقاسمی حیدر رستمی تهران
11 علی اکبری حسین سیاه منصوری ورامين
12 غلامرضا عزیزی محسن محمدی تهران
13 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی سيد مرتضي الواري تهران
14 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی عرفان حاتمی تهران
15 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی فرجاد احمدی تهران
16 غلامرضا کیکاوس زمان امیر نشتا نوروزی تهران
17 غلامرضا کیکاوس زمان محمد نوروزی تهران
18 غلامرضاعزیزی حمید رضا همراهی تهران
19 کوروش محنتی حقی دانیال سلیمانی تهران
20 محسن حاتمی محمد رضا ابراهیمی تهران
21 محمد عباس عزیززاده مرتضي احيائي يوسف آباد تهران
22 محمد قاسم ابوالقاسمی راد عرفان شهریاری تهران
23 محمد قاسم ابوالقاسمی راد محمدمهدی فرهمندمهربانی تهران
24 مهدی چوروکی امین عاملی تهران
25 نادر ساعتی حمیدرضا قدمگاهی تهران
26 نادر ساعتی محمدمهدی چهری تهران
27 هادی جباری ایمان قاسمی پژوه تهران