gender 35 تا 45 سال
22 تا 35 سال
19 تا 22 سال
16 تا 19 سال
4 تا 16 سال
21 تا 49 سال
QR Code

gold مقام اول gold

silver مقام دوم silver


مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 بهنام جعفریان امیرحسین دهقان صائین بهارستان
2 مصطفی پناهی ابوالفضل کاویان پور تهران
3 مصطفی پناهی علی جهان دوست تهران