مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (پسران)

پایان ثبت نام 31 خرداد 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 132 از 400

gender 17 تا 30 سال
30 تا 40 سال
11 تا 14 سال
14 تا 17 سال
6 تا 80 سال
6 تا 11 سال
16 تا 80 سال
60 تا 65 سال
40 تا 50 سال
50 تا 60 سال
65 تا 80 سال
QR Code

زمانبندی مسابقات :

کلیه رده های سنی پومسه : ساعت 8 صبح


هانمادانگ :

رده سنی زیر 8 سال و 9 الی 12 سال : ساعت 10 الی 11 صبح

رده سنی 13 الی 15 سال : ساعت 11:15 الی 11:45

رده سنی 16 الی 18 سال : ساعت 11:45 الی 12:15

رده سنی بالای 19 سال : 12:30 الی 13


توجه :

1- شرکت کنندگان آیتم های قدرتی پال کیوکپا جهت ارائه رکورد می بایست ساعت 12:30 در سالن محل برگزاری حضور داشته باشند .

2- کلیه شرکت کنندگان می بایست  1 ساعت زودتر از برنامه زمانبندی مسابقه خود در سالن محل برگزاری مسابقات حضور یابند .

پنجشنبه 2 تیر ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی