مسابقات قهرمانی خردسالان و نوجوانان شهرستان رباط کریم (دختران)

پایان ثبت نام 8 تیر 1401 ساعت 13 ظرفیت رویداد 448 از 500

gender 14 تا 17 سال
8 تا 11 سال
QR Code

متعاقبا اعلام خواهد شد

خردسالان سه شنبه 14 تیر و نوجوانان چهارشنبه 15 تیر - مکان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد

انفرادی