کارگاه آموزشی و بازآموزی داوران استان تهران (بانوان)

پایان ثبت نام 28 اردیبهشت 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 175 از 200

gender 22 تا 71 سال
QR Code

 

                                                                       هیات تکواندو استان تهران

                                                                   جدول زمانبندی کارگاه آموزشی داوری بانوان

تاریخ برگزاری

تایم برگزاری

عنوان

درجه

1401/02/29

8:30

الی

9

خیر مقدم و صحبت مسئولین

3

1401/02/29

9

الی

11

تغییر قوانین و قوانین جدید

3

1401/02/29

11

الی

11:15

پذیرایی

3

1401/02/29

11:20

الی

13

علائم و کار عملی

3

 

1401/02/29

14

الی

14:15

خیر مقدم و صحبت مسئولین

2،1وبین المللی

1401/02/29

14:15

الی

15:30

تغییر قوانین و قوانین جدید

2،1وبین المللی

1401/02/29

15:30

الی

15:45

پذیرایی

2،1وبین المللی

1401/02/29

15:45

الی

17

علائم و کار عملی

2،1وبین المللی

 

1401/02/29

17

الی

18

جلسه ناظرین

ناظرین

پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی