مسابقات آزاد قهرمانی نونهالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (دختران)

پایان ثبت نام 12 اردیبهشت 1401 ساعت 14 ظرفیت رویداد 120 از 120

gender 14 تا 16 سال
11 تا 14 سال
QR Code

ساعات برگزاری مسابقات شمال غرب 

رده سنی نونهالان

وزن ششم و هفتم ساعت 8 

وزن هشتم و نهم ساعت 9 

وزن سوم و دهم ساعت 10 

وزن دوم ،چهارم و پنجم ساعت 11

رده سنی نوجوانان 

وزن دوم و چهارم ساعت 11:30 

وزن سوم و نهم ساعت 12 

وزن اول و هفتم ساعت 12:30 

وزن پنجم و هشتم ساعت 13

بازیکنان یک ساعت قبل بازی در سالن حضور داشته باشند. 

ورود همراه و اولیا در سالن برگزاری ممنوع میباشد.

چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه - سالن ورزشی پوریای ولی (میدان آزادی، اتوبان آیت ا.. سعیدی، میدان فتح - درب خانواده پایگاه یکم شکاری) ساعت 30 :13 الی 30 :15

پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه – سالن ورزشی پوریای ولی (میدان آزادی، اتوبان آیت ا.. سعیدی، میدان فتح - درب خانواده پایگاه یکم شکاری)

انفرادی