مسابقات قهرمانی پومسه پیشکسوتان استان تهران جام رمضان (مردان)

پایان ثبت نام 5 اردیبهشت 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 19 از 200

gender 65 تا 80 سال
50 تا 60 سال
60 تا 65 سال
40 تا 50 سال
QR Code

رده سنی و رده کمربند

تعداد

فرم پای فینال

فرم فینال

ساعت

 زمین

زیر 12 سال سبز - آبی

11 نفر

1

1 و 2

17 الی 17:45

شماره 1

زیر 12 سال قرمز - مشکی

11 نفر

5

3 و 6

17 الی 17:45

شماره 2

12 تا 14 سال سبز آبی

2 نفر

--

3 و 4

17:45 الی 18

شماره 2

12 تا 14 سال قرمز - مشکی

23 نفر

6

8 و 9

18 الی 18:45

شماره 1

15 تا 17 سال

19 نفر

6

8 و 9

20:30 الی 22

شماره 2

18 تا 30 سال

9 نفر

--

10 و 11

19 الی 19:30

شماره 1

31 تا 40 سال

6 نفر

--

10 و 11

19 الی 19:30

شماره 2

ابداعی

10 نفر

--

--

22 الی 22:30

شماره 2

41 تا 50 سال

6 نفر

--

11 و 13

19:30 الی 20

شماره 1

51 تا 60 سال

7 نفر

--

14 و 15

19:30 الی 20

شماره 2

61 تا 65 سال

3 نفر

--

13 و 14

20:30 الی 21

شماره1

بالای 65 سال

1 نفر

--

15 و 16

21 الی 21:15

شماره 1

انفرادی