مسابقات آزاد قهرمانی پومسه استان تهران جام رمضان (دختران)

پایان ثبت نام 4 اردیبهشت 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 190 از 200

gender 11 تا 40 سال
30 تا 40 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
6 تا 11 سال
QR Code

فرم

رده سنی و رده کمربند

مرحله

تعداد

زمان

زمین

2

زیر12 سال سبز - آبی

مقدماتی

34 نفر

16 الی  17:45

شماره 1

5

15 تا 17 سال

مقدماتی

35 نفر

16 الی 17:45

شماره 2

8

18 تا 30 سال

مقدماتی

37 نفر

16 الی 17:45

شماره 3

5

12 تا 14 سال قرمز - مشکی

مقدماتی

24 نفر

17:45 ال 19:15

شماره 1

2

12 تا 14 سال سبز - آبی

مقدماتی

29 نفر

17:45 الی 19:15

شماره 2

5

زیر12 سال قرمز - مشکی

پای فینال

13 نفر

17:45 الی 18:30

شماره 3

1

زیر 12 سال سبز - آبی

پای فینال

18 نفر

19:15 الی 20

شماره 1

6

15 تا 17 سال

پای فینال

19 نفر

19:15 الی 20

شماره 2

9

18 تا 30 سال

پای فینال

20 نفر

18:30 الی 20

شماره 3

       ساعت  20

 الی 30 : 20

تایم  افطار  و

استراحت    و

نماز

 

10 و11

31 تا 40 سال

فینال

8 نفر

20:30 الی 21:30

شماره 1

3

12 تا 14 سال سبز - آبی

پای فینال

16 نفر

20:30 الی 21:15

شماره 2

6

12 تا 14 سال قرمز - مشکی

پای فینال

13 نفر

20:30 الی 21:15

شماره 3

فرم

رده سنی و رده کمربند

مرحله

تعداد

زمان

زمین

3 و 6

زیر 12 سال قرمز - مشکی

فینال

8 نفر

21:30 الی 22:15

شماره 1

-

ابداعی زیر 18 سال

فینال

6 نفر

21:15 الی 21:45

شماره 2

-

ابداعی بالای 18 سال

فینال

4 نفر

21:45 الی 22

شماره 2

1 و 2

زیر 12 سال سبز - آبی

فینال

8 نفر

21:15 الی 22:15

شماره 3

3 و 4

12 تا 14 سال سبز - آبی

فینال

8 نفر

22:15 الی 23:15

شماره 1

8 و 9

12 تا 14 قرمز - مشکی

فینال

8 نفر

22 الی 22:45

شماره 2

8 و 9

15 تا 17 سال

فینال

8 نفر

22:15 الی 23:30

شماره 3

10 و 11

18 تا 30 سال

فینال

8 نفر

22:45 الی 23:30

شماره 2

 

·       کلیه بازیکنان یک ساعت قبل از شروع بازی های رده سنی خود داخل سالن حضور داشته باشند.

·        زدن ماسک برای کلیه بازیکنان الزامی است.

·       ورود والدین به داخل سالن مسابقات ممنوع است.

سه شنبه ششم اردیبهشت ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی