مسابقات آزاد قهرمانی هانمادانگ استان تهران (دختران)

پایان ثبت نام 23 شهریور 1400 ساعت 23 ظرفیت رویداد 471 از 500

gender 15 تا 69 سال
6 تا 69 سال
QR Code

در گروه دختران:

چهارشنبه هفتم مهر ماه

کلیه بخش های رکوردی ،تعادلی و پرشی

رده سنی زیر 8 سال : ساعت 8 الی 9 صبح
رده سنی 8 الی 12 سال:ساعت 9/30 تا 10/30
رده سنی 15_13 سال :ساعت 10/45 تا 11/45
رده سنی 18_16سال :ساعت 12 تا 13
رده سنی بالای 19 سال :ساعت 14_13

بخش های قدرتی و جوموک کیوکپا،سوننال کیوکپا ،مومدولیو

رده سنی 18 _16 و بالاتر از 19 سال:
آیتم یوپ چاگی قدرتی، سوننال کیوکپا, مومدولیو از ساعت 14 تا 14:45 ظهر
آیتم دیت چاگی قدرتی، جوموک کیوکپا از ساعت 14:45 الی 16 عصر

هفتم مهر ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهمین

انفرادی