مسابقاتآزاد قهرمانی پومسه غیر حضوری شهرستان اسلامشهر (آقایان)

پایان ثبت نام 3 تیر 1400 ساعت 00 ظرفیت رویداد 85 از 300

gender 64 تا 69 سال
50 تا 60 سال
60 تا 64 سال
30 تا 40 سال
40 تا 50 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
4 تا 8 سال
QR Code

رده سنی زیر ۸ سال:رده کمربندی زردفرم یک ،رده کمربندی سبزفرم ۲و ۳،رده کمربندی آبی فرم ۳و ۴  و رده کمربندی قرمز مشکی فرم ۵و۶

 رده سنی ۹ تا ۱۲ سال: رده کمربندی زردفرم ۱و ۲ ، رده کمربندی سبز فرم ۲و ۳ ،  رده کمربندی آبی  فرم ۳و۴ ،رده کمربندی قرمز _ مشکی فرم ۶و۷

 رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال: رده کمربندی زردفرم ۱و ۲ ، رده کمربندی سبز فرم ۲و ۳ ،  رده کمربندی آبی  فرم ۵و۴ ،رده کمربندی قرمز _ مشکی فرم ۶و۸

رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال:رده کمربندی زردفرم ۲و۳، رده کمربندی سبز فرم ۳و۴ ،  رده کمربندی آبی  فرم ۶و۵ ،رده کمربندی قرمز _ مشکی فرم۷و۸

رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال:رده کمربندب قرمز – مشکی فرم ۱۱ و ۹

رده سنی ۳۱تا۴۰ سال:رده کمربندی قرمز _ مشکی فرم ۱۰ و ۱۲

رده سنی ۴۱تا ۵۰ سال: رده کمربندی قرمز – مشکی فرم ۱۵ و ۱۳

رده سنی ۵۱تا ۶۰ سال: رده کمربندی قرمز – مشکی فرم ۱۶و۱۴

رده سنی ۶۱تا ۶۵ سال: رده کمربندی قرمز – مشکی فرم ۱۱و۱۴

رده سنی بالای ۶۵ سال: رده کمربندی قرمز – مشکی فرم ۱۳و۱۴

لازم به ذکر است شرکت کنندگان می بایست به ترتیب اول فرم شماره پایین تر و سپس فرم شماره بالاتر را اجرا نمایند و فیلم خود را به همراه کد پرداخت بانکی و کد پیگیری آخرین مرحله در سایت مسابقات به شماره واتس آپ  ۰۹۹۰۳۵۰۹۰۷۰ارسال کنند.

انفرادی