مسابقات مجازی پومسه حوزه جنوبغرب (دختران)

پایان ثبت نام 3 خرداد 1400 ساعت 23 ظرفیت رویداد 74 از 300

gender 40 تا 50 سال
30 تا 40 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
6 تا 11 سال
QR Code
مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 زهرا شهبازنژاد رقیه جدالی ثمرین تهران - حوزه جنوب غرب
2 مینا فتح الهی مهيا رضائى تهران - حوزه شمال غرب