مسابقات مجازی پومسه حوزه جنوبغرب (دختران)

پایان ثبت نام 3 خرداد 1400 ساعت 23 ظرفیت رویداد 74 از 300

gender 40 تا 50 سال
30 تا 40 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
6 تا 11 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد معصومه پرنیخ مریم علی زاده تهران - حوزه جنوب غرب
2 پریسا خانی ملیکا عطائی تهران - حوزه شمال غرب
3 زهرا سادات سیادتی سمیه حاجی حیدری تهران - حوزه جنوب شرق
4 زهرا شهبازنژاد آتنا ترکیان تهران - حوزه جنوب غرب
5 زهره شنوایی فاطمه سادات کمیزی پاكدشت
6 سیده معصومه حسینی آیسا اسلامی روش همدان
7 شهناز جوانمرد راضیه قدیریان تهران - حوزه شمال غرب
8 مریم آذرمهر الهام حسن زاده تهران - حوزه شمال غرب
9 مریم آذرمهر سارا باقدم تهران - حوزه شمال غرب
10 ملیحه اسدی هما ظهیری تهران - حوزه شمال شرق
11 مهرنوش اسبقی خانقاه زهرا عیسوند تهران - حوزه جنوب شرق
12 مهناز آقایی محدثه خادمی ورامين
13 نیلوفر هاتفی عطیه عسکرکیائی تهران - حوزه شمال شرق