مسابقات مجازی پومسه حوزه جنوبغرب (دختران)

پایان ثبت نام 3 خرداد 1400 ساعت 23 ظرفیت رویداد 74 از 300

gender 40 تا 50 سال
30 تا 40 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
6 تا 11 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 پریسا خانی مانا یاوری بلوک آباد تهران - حوزه شمال غرب
2 استاد ترکیان نازنین زهرا شهیدی ري
3 استاد زینب نصر الهی اسرا سپهوند تهران - حوزه شمال شرق
4 پارمیدا ترکیان آتنا خوش کار ري
5 زهرا شهریاری یگانه جان محمدی تهران - حوزه شمال شرق
6 زهرا مقدم فاطمه مقدم قدس
7 سکینه نوروزی رقیه باقری تهران - حوزه جنوب غرب
8 سمیرا محمدی نصر آبادی تارا بائوج لاهوتی تهران - حوزه شمال غرب
9 شمسی زواری نازنین فاطمه تقی زاده چیمه تهران - حوزه شمال شرق
10 مرجان سادات رضائی سارا صداقی ارقون تهران - حوزه شمال غرب
11 مرجان سادات رضائی فاطمه کاشیگری تهران - حوزه شمال غرب
12 مریم حجتی فرید ستایش فرهمند معین تهران - حوزه جنوب غرب
13 ندا غیایی فرد فاطمه نورائی تهران - حوزه شمال شرق