مسابقات مجازی پومسه حوزه جنوبغرب (دختران)

پایان ثبت نام 3 خرداد 1400 ساعت 23 ظرفیت رویداد 74 از 300

gender 40 تا 50 سال
30 تا 40 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
6 تا 11 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 پریسا خانی حنانه سیگارودی تهران - حوزه شمال غرب
2 پریسا خانی دینا بهره آور فروغ تهران - حوزه جنوب غرب
3 استاد ترکیان فاطمه زهرا نادری مهربانی ري
4 استاد ترکیان فاطمه قشقایی چهارده چلیک ري
5 استاد جوانمرد زهرا بهشتی تهران - حوزه جنوب غرب
6 استاد زینب نصر الهی زینب منتظرالمهدی تهران - حوزه شمال شرق
7 استاد مریم آذرمهر ستاره اقبالی تهران - حوزه جنوب غرب
8 الهه آجرلو یلدا بازگیر تهران - حوزه جنوب غرب
9 پارمیدا ترکیان فاطمه کهزادی ري
10 زهرا شهبازنژاد آتنا قلی پور بهارستان
11 سرکار خانم پریسا خانی درسا ازلی خشگناب تهران - حوزه شمال غرب
12 سمانه انگوتي گلنگدري فاطمه احمدی بهارستان
13 شهناز جوانمرد سیده ثنا صلحی دوست تهران - حوزه جنوب غرب
14 فاطمه ترکاشوند حسنا مهدوی اوریمی تهران - حوزه جنوب غرب
15 فاطمه ترکاشوند سوگل خلیق تهران - حوزه جنوب غرب
16 فرانک نظریان حدیثه فریس آبادی تهران - حوزه جنوب غرب
17 مرجان آدینه پارمیدا امامی متین تهران - حوزه شمال غرب
18 مرجان آدینه دینا هجرتی تهران - حوزه شمال غرب
19 مرجان آدینه زهرا عسگری تهران - حوزه شمال غرب
20 مرجان سادات رضائی باران حسین پور تهران - حوزه شمال غرب
21 مرجان سادات رضائی ستایش گل محمدی بیربنه تهران - حوزه شمال غرب
22 مرضیه سلیم نگار پورصالح تهران - حوزه شمال شرق