مسابقات مجازی پومسه حوزه جنوبغرب (دختران)

پایان ثبت نام 3 خرداد 1400 ساعت 23 ظرفیت رویداد 74 از 300

gender 40 تا 50 سال
30 تا 40 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
6 تا 11 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد خانی سوفیا خدادادزاده تهران - حوزه جنوب غرب
2 استاد زینب نصر الهی نازنین زهرا لروند تهران - حوزه شمال شرق
3 انسیه خادمی آنیتا عظیمی پاكدشت
4 بطول قره داغی مه سما جدی غرقه اسلامشهر
5 ثریا قنبری هستی حقدوست کارسیدانی اسلامشهر
6 خانم حاج حسینی آرتمیس خجک نژاد تهران - حوزه شمال غرب
7 زهرا شهبازنژاد اسما حسني تهران - حوزه جنوب غرب
8 سعیده وکیلی محیا سلیم زاده خاتونی تهران - حوزه جنوب غرب
9 سعیده وکیلی يكتا بابائي تهران - حوزه جنوب غرب
10 سمانه انگوتي گلنگدري نازنین زهرا احمدی بهارستان
11 گیتا ویسی نیایش طاهری تهران - حوزه جنوب غرب
12 مرجان آدینه رانیا عباسی تهران - حوزه شمال غرب
13 مرجان آدینه ساغر شجاع تهران - حوزه شمال غرب
14 مرجان آدینه ستایش شعاعی تهران - حوزه شمال غرب
15 مرجان آدینه سوین هاشمی تهران - حوزه شمال غرب
16 مرجان آدینه سیده ترانه هاشمی تهران - حوزه شمال غرب
17 مرجان آدینه کیانا گنجی تهران - حوزه شمال غرب
18 مرجان سادات رضائی ریحانه گل محمدی بیربنه تهران - حوزه شمال غرب
19 مریم حجتی فرید آنیتا تحفه تهران - حوزه جنوب غرب
20 مریم حجتی فرید آویسا تحفه تهران - حوزه جنوب غرب
21 مریم حجتی فرید مهدیس رسولی تهران - حوزه جنوب غرب
22 مریم کمانکش آیرین شفیعی آبباریک تهران - حوزه جنوب غرب
23 مژگان رمضان نی تراش نیکا توکلی تهران - حوزه جنوب غرب
24 مینا فتح الهی باران گودرزی تهران - حوزه جنوب غرب