مسابقات آزاد قهرمانی پومسه پیشکسوتان استان تهران (مردان)

پایان ثبت نام 7 بهمن 1399 ساعت 00 ظرفیت رویداد 42 از 200

gender 68 تا 84 سال
60 تا 65 سال
65 تا 68 سال
52 تا 60 سال
QR Code