مسابقات قهرمانی هانمادانگ استان تهران (رکوردی - تعادلی) آقایان

پایان ثبت نام 23 مهر 1399 ساعت 23 ظرفیت رویداد 249 از 300

gender 0 تا 69 سال
5 تا 69 سال
QR Code

آپ چاگی رکوردی : ساعت ۸ لغایت ۸:۴۵ صبح – تایم ۲۰ ثانیه
یوپ چاگی رکوردی : ساعت ۸:۴۵ الی ۹:۳۰ صبح – تایم ۲۰ ثانیه
آپ دولیو چاگی رکوردی : ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۴۵ صبح – تایم ۲۰ ثانیه
آپ چاگی تعادلی : ساعت ۱۱ الی ۱۱:۳۰ صبح
یوپ چاگی تعادلی : ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲ ظهر
آپ دولیو چاگی تعادلی : ساعت ۱۲ الی ۱۲:۳۰ ظهر
موم دولیو چاگی رکوردی : ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ظهر – تایم ۲۰ ثانیه
فیلیپینی : ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵ ظهر _ تایم ۲۰ ثانیه
نوپی چاگی :ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ عصر _ ۲ رکورد
تیویوپ چاگی : ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ عصر _۲رکورد

پنجشنبه چهارم دی ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی