مسابقات قهرمانی هانمادانگ استان تهران (رکوردی - تعادلی) بانوان

پایان ثبت نام 6 دی 1399 ساعت 23 ظرفیت رویداد 223 از 300

gender 5 تا 66 سال
QR Code

نوپی آپ چاگی : ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح  _ در دو دور برگزار می گردد

تیویوپ چاگی : ساعت ۹:۴۵ الی ۱۱صبح – در دو دور برگزار می گردد

آپ چاگی تعادلی : ساعت ۱۱ الی ۱۱:۳۰ ظهر

یوپ چاگی تعادلی : ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲ ظهر

آپ دولیو چاگی تعادلی: ساعت ۱۲ الی ۱۳ ظهر

فیلیپینی رکوردی:ساعت ۱۳ الی ۱۳:۳۰ ظهر ( تایم ۲۰ ثانیه)

موم دولیو رکوردی : ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵ ظهر( تایم ۲۰ ثانیه )

آپ چاگی رکوردی:ساعت ۱۵ الی ۱۵:۳۰ ظهر ( تایم ۲۰ ثانیه )

یوپ چاگی رکوردی:ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶ عصر ( تایم ۲۰ ثانیه )

آپ دولیو چاگی رکوردی:ساع ۱۶ الی ۱۷ عصر ( تایم ۲۰ ثانیه )

-

جمعه 12 دی ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهمین

انفرادی