مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمالسرق (پسران)

پایان ثبت نام 12 اسفند 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 59 از 296

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 بابک کیومهر بخشایش محمدامین فرامرزی تهران - حوزه شمال شرق
2 بهرام صادقی پارسا فکوری نسب تهران - حوزه شمال شرق
3 بهرام صادقی حسام صادقی تهران - حوزه شمال شرق
4 بهرام صادقی علی محمد خوئی تهران - حوزه شمال شرق
5 بهرام صادقی مسیحا محمد حسینی تهران - حوزه شمال شرق
6 ستار سمیعی علی صادقی نسب راز لیقی تهران - حوزه شمال شرق
7 سعید کردبچه هادی رحیمی افشار تهران - حوزه جنوب شرق
8 سید حسین جاهد محمد امین پور تهران - حوزه شمال شرق
9 سید رضا کسائیان یزدان توکلی تهران - حوزه شمال شرق
10 عبداله سیرجانی سید آرش رنجبر طباطبایی تهران - حوزه شمال شرق
11 مجید حاجی سلطانی هادی پیراسته تهران - حوزه شمال شرق
12 مهرداد محدث سامی دهقانی سانیج تهران - حوزه شمال شرق
13 ید الله تیموریان امیر پارسا حمیدی رهقی تهران - حوزه شمال شرق