مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمالسرق (پسران)

پایان ثبت نام 12 اسفند 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 59 از 296

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 ید الله تیموریان ابوالفضل صمیمی گرو تهران - حوزه شمال شرق
2 ید الله تیموریان حسین مهریان تهران - حوزه شمال شرق
3 ید الله تیموریان علی مریخی بیرک سفلا تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد بهرام صادقی بهنیا صلصالی تهران - حوزه شمال شرق
5 استادبهرام صادقي امیر حسین رضایی تهران - حوزه شمال شرق
6 حمزه احمدی علی رضا نور محمدی تهران - حوزه شمال شرق
7 سیدعباس موسوی ایمان ملکیان تهران - حوزه جنوب شرق
8 عبداله سیرجانی محمد مهدی نیک خواه تهران - حوزه شمال شرق
9 محسن حاتمی محمدحسین رضایی شکیب تهران - حوزه شمال شرق