مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمالشرق (دختران)

پایان ثبت نام 12 اسفند 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 62 از 299

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 الهه شاداب نیک فاطمه سادات جلالی تهران - حوزه شمال غرب
2 پریاپورنعمت آلینا آهنین تهران - حوزه شمال غرب
3 زهرا شهریاری فاطمه کوثر ابراهیمی بلوچی تهران - حوزه شمال شرق
4 زینب حیدری فاطمه شفیعی تهران - حوزه شمال غرب
5 شهناز جوانمرد کوثر خدادادی تهران - حوزه شمال شرق
6 عاطفه کشاورز گلاره رستمیان تهران - حوزه شمال شرق
7 فاطمه شعبانعلی ساناز قاسمی تهران - حوزه شمال شرق
8 فاطمه رحیم زینالی آنیتا منوچهر طیبی تهران - حوزه شمال شرق
9 فاطمه رحیم زینالی سارا وقوعی آذر تهران - حوزه شمال شرق
10 فاطمه رحیم زینالی ملیکا زمانی آشتیانی تهران - حوزه شمال شرق
11 فرانک نظریان ریحانه شاهبداغی شعار تهران - حوزه جنوب غرب
12 لعيا جمشيدي مانا ماهر تهران - حوزه شمال غرب
13 لعیا جمشیدی یاسمن کاظمی آرئتی تهران - حوزه شمال غرب