مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمالشرق (دختران)

پایان ثبت نام 12 اسفند 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 62 از 299

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 بتول قربانی آیدا محمودی تهران - حوزه جنوب شرق
2 بتول قربانی زهرا ابراهیمی ورامين
3 خانم‌استاد‌صفاری محدثه شوخی بداغ آبادی تهران - حوزه شمال شرق
4 سمیه شهریاری مبینا عسگرزاده تهران - حوزه شمال شرق
5 سمیه شهریاری نگار تقی زاده مادیه تهران - حوزه شمال شرق
6 فاطمه رحیم زینالی الناز سادات طباطبائی تهران - حوزه شمال شرق
7 فاطمه رحیم زینالی فاطیما کاهه تهران - حوزه شمال شرق
8 لعيا جمشيدي آیدا حضرتی تهران - حوزه شمال غرب
9 لعيا جمشيدي شادی جاوید تهران - حوزه شمال غرب
10 مریم صفاری ریحانه احمدی تهران - حوزه شمال شرق
11 مریم صفاری محیا چوپانی تهران - حوزه شمال شرق