مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمالشرق (دختران)

پایان ثبت نام 12 اسفند 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 62 از 299

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد کیایی سوفیا قدیری تهران - حوزه شمال شرق
2 الهه شاداب نيك سارا عابدی تهران - حوزه شمال غرب
3 بتول قربانی حدیث فلامرزیان تهران - حوزه جنوب شرق
4 بتول قربانی رها ناظری تهران - حوزه جنوب شرق
5 بتول قربانی زهرا افشاری تهران - حوزه جنوب شرق
6 بتول قربانی ساینا طهماسیان تهران - حوزه جنوب شرق
7 زهرا شرفی ثنا استهری بزچلوئی تهران - حوزه جنوب شرق
8 زهرا شرفی فائزه نادر تهران - حوزه جنوب شرق
9 زهرا شرفی کیمیا دزفولی تهران - حوزه جنوب شرق
10 زینب حیدری هانیه شفیعی تهران - حوزه شمال غرب
11 سمیه شهریاری زهرا پیرهادی تهران - حوزه شمال شرق
12 سمیه شهریاری غزل ذوالفقاری تهران - حوزه شمال شرق
13 سمیه شهریاری فاطمه جلویز تهران - حوزه شمال شرق
14 سمیه شهریاری نرگس رمضانیان تهران - حوزه شمال شرق
15 سمیه شهریاری نگین تقی زاده مادیه تهران - حوزه شمال شرق
16 سمیه شهریاری نگین عابدی زیناب تهران - حوزه شمال شرق
17 صدیقه شیخ بوجانی فاطمه زهرا اسماعیلی تهران - حوزه جنوب شرق
18 لعيا جمشيدي نیروانا نیک صفت تهران - حوزه شمال غرب
19 لعيا جمشيدي هستی صحبت زاده افکند تهران - حوزه شمال غرب
20 لعيا جمشيدي وانیا سادات مرتضوی تهران - حوزه شمال غرب
21 نسرین کیایی نرگس سلیمانی تهران - حوزه شمال شرق