gender 18 تا 65 سال
16 تا 19 سال
13 تا 16 سال
10 تا 13 سال
QR Code

زمانبندی مسابقات : رده سنی خردسالان: 8 تا 11 صبح - رده سنی نونهالان 11تا 14 ظهر _رده سنی نوجوانان و جوانان و بزرگسالان ساعت 14 به بعد

چهارشنبه 18 دی ماه - ساعت 13 :30 الی 15 :30 - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

پنجشنبه 19 دی ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی