gender 17 تا 20 سال
20 تا 33 سال
11 تا 14 سال
14 تا 17 سال
9 تا 11 سال
QR Code

روز چهارشنبه ساعت 13 الی 15 شهرری میدان فرمانداری خیابان فرمانداری مجموعه ورزشی مقدم

شهرری خیابان شهید رجائی بعد از سیزده ابان لاین کند رو خیابان امام زاده ابوالحسن مجموعه ورزشی طالقانی

انفرادی