مسابقات لیگ پومسه دختران استان تهران (96 - 97 )

پایان ثبت نام 30 آذر 1396 ساعت 20

gender 34 تا 44 سال
18 تا 21 سال
21 تا 34 سال
34 تا 49 سال
9 تا 18 سال
44 تا 54 سال
3 تا 34 سال
15 تا 18 سال
9 تا 15 سال
QR Code
مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 فرشته زر گوشیان سیده سپیده پارسا تهران
2 فرشته زر گوشیان مهسا غلامحسین زاده تهران